Działania promocyjne

 

STRONA WWW

Strona internetowa projektu spełnia funkcje promocyjno-meryto­ryczne. Na bieżąco aktualizowane są informacje o realizowanych działaniach, udostępniane są wyniki badań, raporty, wywiady z przedstawicielami świata nauki i biznesu.

 

NAGRODA FUNDACJI ANTONI

Z okazji 25-lecia Wolnej Polski, 15-lecia członkowska w NATO, a także 10-lecia przystąpienia do Unii Europejskiej, Fundacja Antoni w ra­mach realizowanego projektu, przyzna Nagrody Wolności Funda­cji Antoni. Nagrody przyznane zostaną polskim menedżerom oraz przedsiębiorstwom za szczególne zasługi i osiągnięcia w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski na świecie w ostatnich 25 latach. Na­groda ma stanowić uhonorowanie wysiłków czynionych w kierunku jak najlepszego zagospodarowania polskiej wolności, w obszarach promocji polskich kompetencji, wiedzy i przedsiębiorczości na świecie. Nagroda ma spełniać również rolę swoistego drogowskazu, motywując Drugie Pokolenie Polskiej Wolności do nieustannej pra­cy i podjęcia największego wysiłku na rzecz intensywnego rozwoju i nadaniu polskiej wolności nowej jakości i znaczenia.

Dodatkowo, Fundacja Antoni przyzna nagrodę dla instytucji na­ukowej za wkład w obszarze popularyzacji, profesjonalizacji i inno­wacji w edukacji, które przyczyniły się do wzrostu poziomu i jako­ści kształcenia w Polsce w ostatnich 25 latach.

 

OKRESOWA ORGANIZACJA KONFERENCJI I FORÓW NAUKOWO-BIZNESOWYCH

Konferencje i fora naukowe organizowane są przy udziale i wspar­ciu merytorycznym instytucji naukowych, Rady Programowej oraz zaproszonych Gości.

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

Istotnym elementem Projektu Antoni będzie współpraca z szeroko pojętymi środkami masowego przekazu, które usprawnią system przekazywania informacji i promocji podejmowanych działań.

Partnerzy medialni wspierać będą promocję Projektu, a także komunikację z otoczeniem zewnętrznym poprzez:

 

 

Projekt będzie promowany w szeroko rozumianych mass mediach traktujących o rynku pracy, kompetencjach menedżerów średnie­go i wyższego szczebla oraz innych zbieżnych z celami Projektu Antoni.