Działania merytoryczne

 

Cele projektu osiągnięte zostaną poprzez realizację działań merytorycznych oraz promocyjno-informacyjnych:

 

POWOŁANIE RADY PROGRAMOWEJ

Skład rady stanowią przedstawiciele Partnerów Projektu. Rada Programowa jest ciałem doradczym dla inicjatyw podejmowa­nych w ramach Projektu.

 

OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA POLSKICH KOMPETENCJI

Badania weryfikujące opinie, poglądy i doświadczenia zagra­nicznych przedsiębiorstw, wynikające ze współpracy z polskimi menedżerami. Badania tendencji i potrzeb rynku pracy na po­szczególne kompetencje. Analiza istniejących metod edukacji i przygotowywania polskiej kadry do ekspansji zagranicznej. Opracowywanie ekspertyz i rekomendacji.

 

WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

Regularne spotkania (warsztaty, seminaria, debaty) organizo­wane w ramach projektu pozwolą na wymianę wiedzy i do­świadczeń liderom polskich kompetencji, przedstawicielom przedsiębiorstw oraz przedstawicielom instytucji naukowych, odpowiedzialnych za kształcenie i rozwój menedżerów średnie­go i wyższego szczebla.

 

OPRACOWANIA, PUBLIKACJE NAUKOWE I INFORMACYJNE

Opracowania i publikacje naukowe to podsumowanie wniosków i rekomendacji płynących z przeprowadzonych badań, warszta­tów, seminariów i spotkań organizowanych w ramach Projektu.

 

NAGRODA FUNDACJI ANTONI

W ramach obchodów 25-lecia Wolnej Polski, 15-lecia członkowska w NATO, a także 10-lecia przystąpienia do Unii Europejskiej, Fundacja Antoni po raz pierwszy wręczy Nagrody Lidera Polskich Kompetencji.


Nagrody przyznane zostaną polskim menedżerom oraz przedsiębiorstwom za szczególne zasługi i osiągnięcia w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski na świecie w ostatnich 25 latach. Nagroda ma stanowić uhonorowa¬nie wysiłków czynionych w kierunku jak najlepszego zagospodarowania polskiej wolności, w obszarach promocji polskich kompetencji, wiedzy i przedsiębiorczości na świecie. Nagroda ma spełniać również rolę motywa¬tora, inspirującego Drugie Pokolenie Polskiej Wolności do nieustannej pracy i podjęcia największego wysiłku na rzecz intensywnego rozwoju i nadaniu polskiej wolności nowej jakości i znaczenia.
 

Fundacja Antoni przyzna również nagrodę dla instytucji naukowej za wkład w obszarze popularyzacji, profesjonalizacji i innowacji w edukacji, które przyczyniły się do wzrostu poziomu edukacji w Polsce w ostatnich 25 la­tach.