Misja i cele

 

Misją Projektu Antoni jest promocja i upowszechnianie kompetencji menedżerów średniego i wyższego szczebla, a także wspieranie jednostek naukowych w tworzeniu pro­gramów prowadzących do rozwoju i podnoszenia jakości kształcenia.

 

Cele Projektu Antoni:

 

  • Zbadanie zasadności stawianych tez, iż polskich menedżerów średniego i wyższego szczebla cechują kompetencje, przedsię­biorczość i potencjał wiedzy
  • Zwiększenie zainteresowania europejskiego rynku pracy i po­szerzenie skali aktywności polskich menedżerów średniego i wyższego szczebla
  • Wsparcie jednostek naukowych w profesjonalizacji programów edukacyjnych
  • Wzmocnienie marki POLSKA poprzez działania realizowane w ramach Projektu

 

 

Cele realizowane są poprzez:

                                        

  • Przybliżenie poszczególnych rynków pracy i możliwości wyko­rzystania na nich kompetencji polskich menedżerów
  • Gromadzenie doświadczeń ekspansji polskich kompetencji na rynkach zagranicznych
  • Prowadzenie dialogu pomiędzy firmami, jednostkami nauko­wymi i menedżerami
  • Inspirowanie debaty publicznej o metodach zwiększenia eks­pansji polskich kompetencji
  • Prowadzenie badań o jakości, tendencjach, kierunkach rozwoju i stopniu wykorzystania polskich kompetencji

Cele wynikowe

 

Cele wynikowe projektu skupiają się wokół zmiany komunikacji marki POLSKA w stronę komunikacji opartej o tezy:

 

KOMPETENCJE

Polscy menedżerowie to ludzie o szerokich horyzontach inte­lektualnych, wykazujący się kreatywnością w działaniu i odwa­gą w podejmowaniu trudnych decyzji. Są otwarci na innowacje w nauce i biznesie. Mają wewnętrzną niewymuszoną potrzebę samodoskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Ich wiedza, wszechstronność oraz umiejętności przyczyniają się do sukcesów Polski na świecie.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przedsiębiorczość to bez wątpienia narodowa cecha Polaków. Po­lacy współtworzą największe projekty biznesowe i badawcze, pra­cują w międzynarodowych zespołach naukowych. Polska gospo­darka ukształtowana jest przez wykształcenie, pracowitość, talent oraz upór w dążeniu do celu.

 

POTENCJAŁ WIEDZY

Polacy, zwłaszcza młodzi, to ludzie z wizją, pełni pasji, pomysłów i wytrwałości, których projekty i rozwiązania przyczyniają się do budowy nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się kraju. Polska dysponuje znaczącym potencjałem intelektualnym i roz­wojowym, który należy efektywnie wykorzystywać w obszarach dających mu rzeczywiste szanse sukcesu.